Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

NAKRĘĆ FILM O DOBRYCH PRAKTYKACH RPO WM 2007-2013

NAKRĘĆ FILM O DOBRYCH PRAKTYKACH RPO WM 2007-2013

Regulamin konkursu

 

I CEL KONKURSU

1.1. popularyzowanie wiedzy o efektach realizowanych projektów z RPO WM 2007-2013 i wiedzy nt. Unii Europejskiej;

1.2. promocja działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych na Mazowszu;

1.3. promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Samorządu Województwa.

 

II ORGANIZATOR KONKURSU

2.1. TAXPRESS s.c. na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych MJWPU)

 

III TEMATYKA

3.1. Dobre Praktyki wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

3.2. zmiany w mojej okolicy dzięki projektom RPO WM 2007-2013.

3.3. zakończone lub realizowane projekty w ramach RPO WM 2007-2013.

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą

rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody do pobrania na stronie MJWPU pod ogłoszeniem o konkursie.

4.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora – TAXPRESS s.c. oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

V ZASADY KONKURSU

5.1.   Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać amatorski film do 10 minut (max 2 GB) o Dobrych Praktykach wykorzystania środków z RPO WM 2007-2013, a następnie przesłać go mailem na adres punkt_kontaktowy@mazowia.eu bądź przesyłką pocztową na płycie DVD lub CD na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,

5.2.    Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu.

5.2'. Do przesyłki należy dołączyć tytuł filmu oraz dane autora, imię i nazwisko, adres do korespondencji – może być adres e-mail oraz numer telefonu.

5.3. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną liczbę filmów.

5.4.   Autor zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

5.5.   Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w celach informacyjno-promocyjnych.

5.5'. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2011r.

 

VI OCENA I NAGRODY

6.1. Prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez Organizatora.

6.2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone w Biuletynie „Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza” oraz stronie internetowej www.mazowia.eu

6.3. Nagrody:

• I miejsce – aparat fotograficzny cyfrowy lustrzanka

• II miejsce – laptop

• III miejsce – aparat fotograficzny cyfrowy kompaktowy

• 5 wyróżnień –  tablety elektroniczne

Łączna wartość nagród w konkursie to 10 000 zł

6.4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 1 grudnia 2011 r. w  Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Fundatorem nagród jest firma Taxpress s.c., wykonawca biuletynu „Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza”. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody Taxpress s.c. poniesie koszt zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Taxpress s.c., 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80 w formie pisemnej listem poleconym wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.