Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat dla Beneficjentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności

Opublikowano: 2012-10-22

Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobowiązani są do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przez zasadę konkurencyjności należy rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

                W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) pomimo braku obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent:

 • Zagwarantuje odpowiednie upublicznienie informacji zgodnie z Komunikatem Wyjaśniającym Komisji (Dz. U UE 1.8.2006/C 179/02) i zarchiwizuje dowody jej  upublicznienia. Ponadto zapytanie ofertowe musi być upublicznione przez minimum 5 dni roboczych oraz zamieszczone na formularzu: Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot, co stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu ... Przedmiotowy załącznik może zostać rozszerzony o dodatkowe informacje, niezbędne z punktu widzenia Beneficjenta.
 • W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta po upublicznieniu informacji, dokona rozeznania rynku poprzez rozesłanie informacji (zapytania ofertowego) do minimum 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców oraz zarchiwizuje dowody jej rozesłania.
 • Za spełnienie warunku uznaje się sytuację, w której po upublicznieniu informacji w określonym przez Beneficjenta terminie lub w wyniku rozesłania informacji (zapytania ofertowego) do min. 3 potencjalnych wykonawców, wpłynie jedynie 1 oferta.
 • Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany przez Beneficjenta. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

Zamówienia są sumowane w ramach danego Projektu realizowanego przez Beneficjenta, co oznacza, że Beneficjent powinien dokładnie przeanalizować cały budżet Projektu w celu zidentyfikowania tych zamówień, które będą się powtarzać i w których może powstać ryzyko przekroczenia progu dla którego, zasada konkurencyjności jest obowiązkowa. Beneficjent ustalając czy w przypadku zlecenia usług, dostaw, robót budowlanych występuje jedno zamówienie czy też odrębne zamówienia, bierze pod uwagę tożsamość przedmiotową zamówienia - dostawy, usługi i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu.

Beneficjent weryfikując, do których zamówień w ramach projektu zastosowanie ma zasada konkurencyjności bierze pod uwagę:

- wszystkie zamówienia danego rodzaju w ramach projektu,

- ewentualny wzrost wartości zamówienia w przypadku zamówień poniżej określonego progu.

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

 1. Zakupu usługi lub towaru o wartości poniżej 20 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów
  i usług (VAT).
 2. Zamówień dotyczących zadań wykonywanych w Projekcie na podstawie Kodeksu Pracy.
 3. Działania 1.7 Promocja gospodarcza, w przypadku kosztów transportu, zakwaterowania uczestników misji i targów oraz opłat stałych tj. wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna.
 4. Projektów, w których podczas wyboru oceniana była forma współpracy wnioskodawcy
  z jednostkami naukowymi przy realizacji części badawczej (badanie zdefiniowane w ustawie o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., z późn. zm.).  Wnioskodawcy, którzy zawarli takie porozumienia (otrzymali punkty) nie są zobowiązani stosować dodatkowych czynności związanych z zasadą konkurencyjności dla części objętej porozumieniem/umową z jednostką naukowo badawczą – tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z zapisów wniosku o dofinansowanie i biznes planu i tylko i wyłącznie jeśli rezultaty zlecanych badań naukowych oraz prac rozwojowych  nie mają służyć wyłącznie zamawiającemu tzn. w celu prowadzenia jego własnej działalności oraz nie będą jego wyłączną własnością.

Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia w opisie dowodu księgowego informacji czy dany wydatek podlega  zasadzie konkurencyjności czy też nie.

Załączniki


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.