Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka

Opublikowano: 2012-04-30

Od 30 kwietnia 2012 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.

Lista najczęściej zadawanych pytań w ramach konkursu RPOWM/1.2/1/2012 - aktualizacja

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Od 30 kwietnia 2012 r. do momentu wyczerpania się limitu środków określonego na poziomie 150% kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czwarty kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będzie opublikowana na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu

Miejsce składania wniosków: 

W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać – przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu RPOWM/1.2/1/2012 wspierane będą projekty celowe, których podstawą są prace B+RT służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć:

- 80% wydatków kwalifikowalnych.w części badawczej

- 50% wydatków kwalifikowalnych w części wdrożeniowej

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

2 000 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

4 000 000 EUR

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami.html

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • etap sądowy:
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.

 

  Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

   

   

  Ważne informacje:

  W ramach konkursu wspierane będą projekty realizowane na terenie Województwa Mazowieckiego.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

  Linki

  www.mazowia.eu

  Załączniki


  .:W ramach programów:.
  Program operacyjnyPriorytety i działania
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

  wydruk, pdf

  Rejestr:

  Kalendarz

  sunmontuewedthufrisat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Najbliższe wydarzenia:

  banner

  Przeczytaj treść ponownie

  Instytucje współfinansujące

  "dla rozwoju Mazowsza"
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.