Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2013

Opublikowano: 2013-04-30

Od 30 kwietnia 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r., do godz. 24.00, wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 czerwca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Średni przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Działania w ramach konkursu ukierunkowane będą na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

 • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

 

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

 • Poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynika z mapy pomocy regionalnej.

 • W przypadku łączenia zarówno pomocy regionalnej i pomocy de minimis, intensywność pomocy de minimis nie może przekroczyć poziomu dofinansowania wynikającego z mapy pomocy regionalnej.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych wyłącznie w ramach pomocy de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1 000 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

5 000 000 EUR1

 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/wzory-umow-o-dofinansowanie-projektu/wzory-umow-rpo-wm.html

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 • etap sądowy:

 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów,

 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje:

 • O dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie wnioskodawcy, których projekty przewidują współpracę przedsiębiorstwa z co najmniej jedną jednostką badawczą2. Współpraca może być nowa lub istniejąca i musi być potwierdzona umową współpracy lub partnerstwa zawartą co najmniej na czas trwania projektu.

 • Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.

 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2014 r.

 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

 • Minimalna wartość dofinansowania: 200 000 PLN.

 • Projekty będą mogły być realizowane w ramach:

 • pomocy publicznej - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 239, poz. 1599),

 • pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
  z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

 • Wnioskodawca w ramach jednego projektu ma możliwość finansowania wydatków korzystając zarówno z regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak
  i pomocy de minimis, w takim przypadku w ramach pomocy de minimis można sfinansować tylko i wyłącznie:

 • koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej,

 • koszty informacji i promocji projektu.

 • Projekty niespełniające definicji nowej inwestycji powinny być realizowane
  w ramach pomocy de minimis.

 • W ramach konkursów usługi doradcze są kosztami niekwalifikowanymi
  z wyłączeniem kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej mogą być kwalifikowane od dnia 1 stycznia 2013 r.

 • Wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu jest wydatkiem niekwalifikowanym.

 • Koszty związane z zakupem środków transportu (grupa 7 zgodnie
  z Klasyfikacją Środków Trwałych) są wydatkiem niekwalifikowanym.

 • W ramach konkursu wykluczone będą projekty realizowane w oparciu
  o formułę: „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Linki

www.mazowia.eu.

1 Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

2 Jednostka badawcza - jednostka naukowa  zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Załączniki


wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.