Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Założenia ramowe dla konkursu RPOWM/1.5/2/2013

Opublikowano: 2013-04-30

Informacja w sprawie założeń ramowych dla konkursu RPOWM/1.5/2/2013 w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie w maju 2013 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • W ramach konkursu RPOWM/1.5/2/2013 o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu status  mikro lub małego przedsiębiorstwa.
 • Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2014 r.
 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
 • Alokacja na konkurs: 5 mln EUR.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 750 000 PLN.

 

RODZAJE PROJEKTÓW:

Działania w ramach konkursu ukierunkowane będą na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

-  utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

-  rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

-  dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

-  zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych ) i prowadzenia prac inwestycyjnych   w ramach przedsiębiorstwa.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 

 • Projekty będą mogły być realizowane w ramach:

-  pomocy publicznej - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599).

-  pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562); 

 • Poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej  wynika z mapy pomocy regionalnej.
 • W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej możliwe są do sfinansowania tylko i wyłącznie prace inwestycyjne związane z realizacją projektu, z wyłączeniem prac przygotowawczych.
 • Wnioskodawca w ramach jednego projektu ma możliwość finansowania wydatków korzystając zarówno z regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak i pomocy de minimis, w takim przypadku w ramach pomocy
  de minimis można sfinansować tylko i wyłącznie:

-  koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej;

-  koszty informacji i promocji projektu.

 • Projekty niespełniające definicji nowej inwestycji powinny być realizowane w ramach pomocy de minimis.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych wyłącznie w ramach pomocy de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • W ramach konkursu usługi doradcze są kosztami niekwalifikowanymi z wyłączeniem kosztów związanych
  z przygotowaniem dokumentacji projektowej.
 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej mogą być kwalifikowane od dnia 1 stycznia 2013 r.
 • Wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu jest wydatkiem niekwalifikowanym.
 • Koszty związane z zakupem środków transportu (grupa 7 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych) są niekwalifikowalne.
 • W ramach konkursu wykluczone będą projekty realizowane w oparciu o formułę: „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym w dniu rozpoczęcia naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

 

 

 

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.