Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Od dnia 6 października 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2014-09-30

Działanie 4.1 „ Gospodarka wodno- ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU, w terminie od 6 października 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 200 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – pierwszy kwartał 2015 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu .

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przykładowe rodzaje projektów, które będą podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu:

a. budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościekowych - jako część projektów wodno-ściekowych;

b. budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę:

 • sieci wodociągowych,

· ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej,

· urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,

 • urządzeń regulujących ciśnienie wody,

· działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń);

c. budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych:

 • sieci kanalizacyjnych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • przepompowni.

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

10 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

9 000 000 EUR[1],

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/wzory-umow-o-dofinansowanie-projektu/wzory-umow-rpo-wm.html 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • etap sądowy:
  - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów,
  - skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.
Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje:

 • Początek okresu kwalifikowania wydatków – 1 stycznia 2007 r.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.
 • Na obszarach objętych interwencją PROW wsparcie będą mogły otrzymać projekty o wartości dofinansowania powyżej 4 mln PLN lub projekty o wartości dofinansowania poniżej 4 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina już nie może korzystać ze wsparcia z PROW.
 • W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
 • Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie bez pomocy publicznej.
 • Projekty dotyczące ścieków i sieci kanalizacyjnych mogą być realizowane wyłącznie w aglomeracjach do 15 tys. RLM., która została wyznaczona właściwym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego, a po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostanie w nim oznaczona.
 • W ramach konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są w szczególności:
  a) wydatki dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.
  b) opracowanie studium wykonalności.
  c) zakup środków transportu.
  d) podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej indywidualnych użytkowników.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu 

Linki  

www.mazowia.eu .[1] Do wyliczenia dostępnej alokacji stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. W przypadku, gdy kurs ten przekroczy 103%
i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosowana będzie średnia arytmetyczna z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPOWM/4.1/1/2014 (2015-07-21)

2. Tabela zmian (2015-07-21)

3. Regulamin konkursu.

4. Ogłoszenie konkursowe.

5. Wytyczne do studium wykonalności.

6. Wzór umowy o dofinansowanie.

7. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.

8. Wzór harmonogramu wydatków.

9. Wzór harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu.

10. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu.

11. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 1a).

12. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik 1b).

13. Wzór oświadczenia o ujęciu aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

14. Wzór oświadczenia, iż inwestycja nie spełnia definicji dużego projektu.

15. Wzór oświadczenia wraz z ankietą, dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.

16. Broszura informacyjną dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska.

17. Wzór ankiety dotyczącej wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

18. Tabela wskaźników produktu i rezultatu dla Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa;

19. Instrukcja wypełniania wniosku.

20. Zasady kwalifikowania wydatków.

21. Dodatkowe kryteria formalne oraz kryteria szczegółowe (punktowe).

22. Uszczegółowienie RPOWM.

23. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

24. Przykładowy wzór protestu RPO WM.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.