Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Ruszył nabór wniosków z konkursu RPOWM/6.2/1/2013 - skierowany do przedsiębiorców sektora turystyki

Opublikowano: 2013-03-27

Od 27 marca 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Turystyka REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - w ramach konkursu RPOWM/6.2/1/2013

 

Lista najczęściej zadawanych pytań - link: http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/fafaq-konkursow-nr-rpowm-6-2-1-2013-i-rpowm-6-2-2-2013.html

Działanie 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU, w terminie od 27 marca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250% kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – trzeci kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu .

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Przedsiębiorcy sektora turystyki.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów[1].

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu .

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

 • W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych  w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

300 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

2 000 000 EUR[2]

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/wzory-umow-o-dofinansowanie-projektu/wzory-umow-rpo-wm.html

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • etap sądowy:
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie  procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu .

Ważne informacje:

 • W ramach konkursu realizowane będą projekty w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną oraz pomoc de minimis.
 • Początek okresu kwalifikowania wydatków w ramach pomocy publicznej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w oparciu, o który podpisana zostanie umowa o dofinansowanie, natomiast dla pomocy de minimis od dnia 1 stycznia 2013.
 • Projekty niespełniające definicji nowej inwestycji mogą być tylko realizowane w ramach pomocy de minimis.
 • Z ubiegania się o wsparcie wykluczone są projekty polegające na udziale w targach i imprezach promocyjnych, w tym na udziale w targach turystycznych.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2014 r.
 • Minimalna wartość dofinansowania – 100 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu .

Linki

www.mazowia.eu .[1] Przykładowe składniki oferty turystycznej: nocleg, wyżywienie, transport, oznakowanie i zagospodarowanie szlaku, imprezy towarzyszące, imprezy sportowe, punkty obsługi turystów, materiały promocyjne, zintegrowany system kart i biletów, informacja i rezerwacja cyfrowa, infokioski, strona www, mapy, przewodniki, programy zwiedzania, usługi świadczone w powiązaniu
z walorami turystycznymi. 

[2] Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.