Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji ” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2012-08-16

W uchwale Nr 2997/302/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
30 listopada 2009 r., w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmienionej uchwałą Nr 60/2/10 z dnia 7 grudnia 2010 r., oraz uchwałą 851/155/12
 z dnia 30 kwietnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1 Dokonuje się wstępnego wyboru projektów do dofinansowania, uszeregowanych
w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ocenionych w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją trwającego od 21 kwietnia 2009 r. do 21 maja 2009 r., RPOWM/6.2/1/2009 dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, o łącznej kwocie dofinansowania 160 565 452,13 PLN, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zatwierdza się wspólną listę rezerwową projektów wyłonionych w drodze konkursu oraz
w drodze procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2009
po ocenie strategicznej i merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej merytorycznej) Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki
i rekreacji”, dla Działania 6.2 ”Turystyka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr
2 do uchwały.”

2) załącznik Nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej   uchwały;

3) załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.