MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020

 

Uchwała została podjęta w dniu 2 czerwca 2015 r.

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.1) RPO WM 2014-2020 w zakresie tych Działań i Poddziałań, dla których planowane jest uruchomienie naboru w trybie konkursowym i pozakonkursowym w III kwartał 2015 r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44