MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dokumenty programowe

Strategia Rozwoju Kraju

Narodowa Strategia Spójnosci

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Plan komunikacji

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM 2007-2013

Regulaminy

Dokumenty dotyczące przepływów finansowych

Dokumenty dotyczące kontroli projektów

Kwalifikowalność wydatków

Umowa - Podpisanie umowy i realizacja projektu. Płatności
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44