MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wydawnictwa

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Ulotki

Poradnik dla instytucji oświaty i nauki

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla organizacji pozarządowych

Poradnik dla instytucji służby zdrowia

Dodatek promocyjny "Eurofundusze na rozwój Mazowsza"

Informator RPO WM

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44