MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

HARMONOGRAM WYDATKÓW - Reguły dokonywania zmian

Informacja dotyczy Beneficjentów, z którymi została zawarta "Umowa o dofinansowanie projektu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Uprzejmie przypominamy o konieczności spełnienia przez Beneficjentów obowiązku, wynikającego z zawartych "Umów o dofinansowanie projektów" realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013.Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 4 "Umowy o dofinansowanie projektu:
Beneficjent jest zobowiązany do składania, do ostatniego dnia każdego miesiąca, przez cały okres realizacji projektu, informację potwierdzającą zadeklarowane w Harmonogramie wydatki, terminy i kwoty.

Harmonogram wydatków wypełniony na obowiązującym formularzu powinien zostać przesłany do MJWPU bezpośrednio do opiekuna projektu w formie elektronicznej.

W przypadku konieczności zmiany "Harmonogramu wydatków", Beneficjent składa uzasadnienie potrzeby dokonania zmian. W sytuacji, gdy zmiany polegają na wcześniejszym wnioskowaniu o środki lub zwiększeniu kwoty zapotrzebowania, powinny one zostać dokonane co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

MJWPU ma prawo odmówić dokonania zmian terminów płatności zaproponowanych przez Beneficjenta, wówczas Beneficjent jest niezwłocznie informowany o tym fakcie wraz z określeniem Harmonogramu możliwego do przyjęcia w ramach dostępnych środków.

Harmonogram każdorazowo jest przedstawiany w rozbiciu miesięcznym na cztery kolejne kwartały pozostały okres zaś w ujęciu kwartalnym.

Uwaga!

Niezłożenie przez Beneficjenta Wniosku o płatność/ Wniosku o płatność zaliczkową w zadeklarowanych terminach i kwotach może skutkować przesunięciem przez MJWPU terminu wypłaty środków Beneficjentowi.

Harmonogram wydatków

Instrukcja wypełniania Harmonogramu wydatków

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44