MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W terminie od 31 sierpnia 2011 do 28 października 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 RPO WM.

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa z dniem 28 października 2011 roku o godz. 16:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: drugi kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych
do dofinansowania oraz lista rezerwowa będzie opublikowana na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków: wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu. Wniosek
o dofinansowanie można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Kto może składać wnioski: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; jednostki naukowe; szkoły wyższe; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie: w ramach konkursu wspierane będą m.in. projekty polegające na:

RODZAJE PROJEKTÓW WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW:

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu.

Procent dofinansowania projektu: maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis: 85%.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.1/1/2011 przeznaczona jest alokacja w wysokości 10 000 000 EUR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje: szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44