MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Rozpoczęto nabór wniosków dla małych przedsiębiorstw do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 RPO WM można dostarczyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) w terminie od 17 października 2011r. do 2 listopada 2011 r. do godz. 24.00 ( dotyczy elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie) oraz 9 listopada 2011r. do godz. 16.00 (dotyczy papierowej wersji wniosku o dofinansowanie)

Termin składania wniosków: elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu należy wysłać za pośrednictwem systemu Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego w terminie od 17 października 2011r. do 2 listopada 2011r. Wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie od 17 października 2011r do 9 listopada 2011 r. Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosków o dofinansowanie projektu upływa z dniem 2 listopada 2011r. o godz. 24.00, natomiast wersji papierowej 9 listopada 2011 roku o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: drugi kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych
do dofinansowania oraz lista rezerwowa będzie opublikowana na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: elektroniczną wersję wniosków o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków: wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Kto może składać wnioski: małe przedsiębiorstwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie: w ramach konkursu wspierane będą projekty
w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu.

 

Procent dofinansowania projektu: maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/2/2011 przeznaczona jest alokacja w wysokości 5 000 000 EUR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://rpo.mazowia.eu/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje: szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN KONKURSU RPOWM/1.5/2/2011 do pobrania

KARTA ZMIAN do pobrania

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44