MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja dotycząca planowanego naboru w ramach Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2012 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w okresie kwiecień – maj 2012 r. planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego bez preselekcji.

 2. Zasada składania wniosków: „Jeden beneficjent – maksymalnie dwa projekty”.

 3. Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu z Działania 1.2 alokacja wyniesie 4 mln EURO. W przypadku, gdy konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem środki finansowe przeznaczone na jego realizację mogą ulec zwiększeniu.

 4. Całkowita realizacja projektu musi zakończyć się do dn. 31 grudnia 2014 r.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

 1. Uprawnieni wnioskodawcy: przedsiębiorcy zarejestrowani w Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przedsiębiorca posiadający status jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawiony do objęcia wsparciem jedynie w charakterze partnera w projekcie.

 2. Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do EDG lub do rejestru przedsiębiorców w KRS.

REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH:

 1. Beneficjent, który otrzyma wsparcie w ramach Działania 1.2 będzie sam decydował o wykonawcy prac B+R – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną oraz niezbędnymi zasobami kadrowymi (pracownik ze stopniem minimum doktora w dziedzinie dotyczącej realizowanego projektu) lub może je zlecić i / lub zakupić od jednostki naukowej (jednostka naukowa - zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

 2. Projekty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć realizacji tylko części wdrożeniowej, w przypadku gdy beneficjent:

  a. przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie sam przeprowadził prace B+R;

  b. przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zakupił od jednostki naukowej wyniki prac B+R;

  c. zamierza dokonać wyłącznie komercjalizacji prac B+R.
 3. Beneficjent w przypadku braku pomyślnego zakończenia etapu badawczego składa wniosek o odstąpienie od realizacji części wdrożeniowej (dotyczy wyłącznie projektów, w których przewidziano do realizacji zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową). Wówczas zostanie przeprowadzona ponowna ocena wykonalności. Warunkiem odstąpienia od realizacji projektu jest negatywny wynik ponownej oceny wykonalności.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW:

 1. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o  dofinansowanie, z wyjątkiem kosztów przygotowania załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowalności: 01.01.2009 r.).

 2. Finansowaniu nie będą podlegały tzw. „badania podstawowe”. Jako wydatki kwalifikowalne w zakresie prac badawczych dopuszczone są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe i/lub badania przemysłowe – poziom dofinansowania prac eksperymentalnych oraz badań przemysłowych z uwzględnieniem odpowiednich premii procentowych będzie wynikał z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754). W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na realizację zarówno prac eksperymentalnych, jak i badań przemysłowych, wówczas zobowiązany będzie dołączyć do biznes planu załącznik, na podstawie którego wyliczony zostanie średni poziom dofinansowania.

 3. W niniejszym konkursie kwalifikowalne będą projekty badawczo-wdrożeniowe, w których część badawcza rozpocznie się zarówno po jak i przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  W przypadku prac badawczych rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projekt będzie mógł być w całości finansowany jedynie z pomocy de minimis.

 4. Koszty budowy lub zakupu nieruchomości są kwalifikowane do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 5. Koszty związane z zakupem środków transportu (grupa 7 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych) są niekwalifikowalne.

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH, KWOTA DOFINANOSOWANIA:

 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na część badawczą – 400 tys. PLN.

 2. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 100 tys. PLN.

 3. Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 2 mln PLN.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 1. Projekty będą mogły być realizowane w ramach:

a. Pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562) - kwalifikowane będą koszty:

b. Pomocy publicznej:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754) – kwalifikowalne będą koszty związane z realizacją części badawczej;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 1599)
- kwalifikowalne będą koszty związane z  realizacją części wdrożeniowej.

  19. Poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562) nie może być większy niż poziom dofinansowania wynikający z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu .

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44