MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Uchwała zmieniająca w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę zmieniającą:

             W uchwale Nr 307/324/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
17 lutego 2010 r., w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmienionej uchwałą Nr 852/155/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. 1. Zatwierdza się wstępny wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM), trwającego od 6 października 2008 r. do 7 listopada 2008 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

 

2. Zatwierdza się wstępną listę projektów przywróconych do oceny w drodze procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44