MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

800 tys. PLN (nie więcej niż 200 tys. EUR na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

6 000 000 EUR[i],
przy czym 4 mln EUR zostanie przeznaczone na dofinansowanie mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 2 mln EUR na dofinansowanie średnich przedsiębiorstw. 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/wzory-umow-o-dofinansowanie-projektu/wzory-umow-rpo-wm.html 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • etap sądowy:
  - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów,
  - skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.
Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje:

 • Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.03.2015 r.
 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek
  o dofinansowanie projektu.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN.
 • Projekty będą mogły być realizowane w ramach pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236,poz. 1562) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2014 r.
 • W ramach konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są w szczególności:
  a) zakup nieruchomości w szczególności: grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały;
  b) usługi doradcze wraz z kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym biznes planu;
  c) zakup samochodów osobowych i ciężarowych (grupa 7 podgrupa 74 symbol 741 i symbol 742 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych);
  d) roboty budowlane z wyłączeniem robót, które są bezpośrednio powiązane z uruchomieniem środka trwałego;
  e) koszty operacyjne związane z prowadzoną działalnością (czynsz, wynajem, opłaty administracyjne, opłaty bankowe, wynagrodzenia itp.);
  f) koszty związane z działalnością hotelarską.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Linki  

www.mazowia.eu .[i] Do wyliczenia dostępnej alokacji stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. W przypadku, gdy kurs ten przekroczy 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosowana będzie średnia arytmetyczna z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych.

Załączniki: 

 1. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014 (2015-10-27)
 2. Tabela zmian (2015-10-27)
 3. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
 4. Tabela zmian
 5. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
 6. Tabela zmian
 7. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
 8. Tabela zmian
 9. Regulamin konkursu,
 10. Ogłoszenie konkursowe,
 11. Wzór biznes planu,
 12. Załącznik do biznes planu,
 13. Wzór umowy o dofinansowanie,
 14. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,
 15. Wzór harmonogramu wydatków,
 16. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu,
 17. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 1a),
 18. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik 1b),
 19. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie,
 20. Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis – powiązania kapitałowe,
 21. Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis – powiązania osobowe,
 22. Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę,
 23. Wzór oświadczenia, iż inwestycja nie spełnia definicji dużego projektu;
 24. Wzór oświadczenia wraz z ankietą, dotyczące kwalifikowalności podatku VAT,
 25. Przykładowa lista instytucji i dokumentów pozwalających zweryfikować stosowanie technologii,
 26. Wzór oświadczenia dotyczącego wsparcia udzielonego ze środków w ramach EFS,
 27. Instrukcja wypełniania wniosku,
 28. Procedura odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM
 29. Wykładnia dotycząca badania powiązań kapitałowych i osobowych,
 30. Zasady kwalifikowania wydatków,
 31. Wykaz kryteriów szczegółowych (punktowych),
 32. Uszczegółowienie RPOWM,
 33. Broszura informacyjna dotyczącą opłat za korzystanie ze środowiska,
 34. Przykładowy wzór protestu.
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44